Aperol Smash

Wild Turkey 101 rye whiskey. Aperol. Cane syrup. Sliced lemon. Fresh mint | 14